Algemene voorwaarden

Update: mei 2022

Algemeen
Deze algemene voorwaarden van BijKris zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van de producten die te koop worden aangeboden op www.bijkris.nl. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

BijKris is gevestigd in Huizen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch met het inschrijfnummer: 78740851.

Prijzen en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, incl. BTW (21%) en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling van de aangeboden producten op www.bijkris.nl dient vooraf en via de aangeboden betaalmethodes te geschieden. Het product wordt na de succesvolle betaling verzonden.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BijKris gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BijKris behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Levering
De door BijKris opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor ­­­­­zover dat noodzakelijk is.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van BijKris.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BijKris verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BijKris daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BijKris de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

BijKris is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en BijKris.

BijKris is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van BijKris gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Garantie
Indien BijKris producten aan de afnemer levert, is BijKris nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop BijKris ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door BijKris na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door BijKris in behandeling te worden genomen.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BijKris ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BijKris gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BijKris kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Copyright
Op de producten van de website berust copyright. Verspreiden, kopiëren of het commercieel gebruik van materiaal is niet toegestaan.

Retourrecht/ annuleringen
Op de digitale producten van BijKris geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om die reden niet mogelijk.

BijKris behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Gepersonaliseerde producten die u via BijKris koopt worden op maat gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Verzenden
De verzending van uw bestelling geschiedt via PostNL, binnen 2-3 werkdagen. Alle bestelde producten worden met de grootste zorg verpakt.
BijKris is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadigingen van leveringen via PostNL.

Geschillen/ klachten
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BijKris is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door BijKris serieus in behandeling worden genomen.

De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij BijKris (via e-mail:  info@bijkris.nl)
BijKris zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. BijKris zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.